Vragen? Bel of Whatsapp ons op: 0181-769072

auto_de_vries_wit

Privacyverklaring

ALGEMENE PRIVACYVERKLARING NA 25 MEI 2018

Algemeen.
Auto De Vries vindt de bescherming van persoonsgegevens heel belangrijk. Daarom verwerken wij uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en volgens de richtlijnen van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg), ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd. Deze wet wordt vanaf 25 mei 2018 gehandhaafd. In deze privacyverklaring kunt u hierover meer lezen.

Wie zijn wij.
Deze privacyverklaring is van toepassing voor de volgende entiteiten:

• Auto De Vries, Kerkweg 17, 3214 VB Zuidland, KVK 67259820

Wat is een persoonsgegeven.
Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. U kunt hierbij denken aan uw naam en adres. Maar ook gegevens als uw kenteken of het chassisnummer van uw auto zijn persoonsgegevens, omdat wij ze kunnen herleiden naar u als persoon.

Grondslag van de verwerking.
De Algemene verordening gegevensbescherming geeft in artikel 6 aan dat er een grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens moet zijn. Zonder grondslag mogen er geen persoonsgegevens verwerkt worden. De Algemene verordening gegevensbescherming kent de volgende grondslagen:

• De uitvoering van een overeenkomst
• Een wettelijke verplichting
• Een gerechtvaardigd belang
• Toestemming
• Vitaal belang
• Vervulling van taak van algemeen belang/openbaar gezag

Bij een overeenstemming is de vastlegging van persoonsgegevens toegestaan indien er sprake is van o.a. een proefrit, een offerte aanvraag, de koop of het onderhoud van een voertuig, de bestelling van onderdelen, het uitvoeren van garantiewerkzaamheden, het afhandelen van schade of het wisselen van winter/zomerbanden. Onder een wettelijke verplichting valt bijvoorbeeld de tenaamstelling van een voertuig, de verplichting om technische terugroepacties te melden of de financiële bewaarplicht van facturen van 7 jaar. Bij een gerechtvaardigd belang kunnen we denken aan direct marketing, enquêtes en reclame, maar ook aan cameratoezicht (diefstalpreventie). Toestemming wordt gehanteerd indien er geen andere rechtsgrond van toepassing is. De verwerking van persoonsgegevens bij vitaal belang speelt wanneer er een ernstig gevaar is voor de gezondheid van de klant of van derden. De vervulling van een taak van algemeen belang (bijvoorbeeld volksgezondheid of sociale bescherming) of de uitoefening van openbaar gezag (overheidsinstanties of overheidsorganen) is op ons niet van toepassing.

Doel en persoonsgegevens.
De Algemene verordening gegevensbescherming geeft in artikel 5.1.b aan dat er een doel moet zijn om persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken.

Er zijn verschillende doelen waarvoor wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken. Dit zijn onder andere:

• U maakt een proefrit bij ons (grondslag overeenkomst).
• U laat een offerte voor de aanschaf van een voertuig maken (grondslag overeenkomst).
• U koopt een voertuig bij ons (grondslag overeenkomst).
• U neemt deel aan een enquête over onze dienstverlening (grondslag gerechtvaardigd belang)
• U wilt informatie over onze diensten en producten (grondslag gerechtvaardigd belang).
• U wilt onze nieuwsbrief ontvangen (grondslag gerechtvaardigd belang).
• U wilt uitgenodigd worden voor events (grondslag gerechtvaardigd belang).

Wanneer u een overeenkomst met ons heeft of nog in de offerte-fase zit, dan kunnen wij u vanuit ons gerechtvaardigd belang informatie over onze producten en diensten of nieuwsbrieven te versturen. Tevens mogen wij u uitnodigen voor events, waarbij wij op basis van gerichte informatie die u ons heeft gegeven het passende event voor u kiezen. Indien u deze informatie niet wilt ontvangen, dan kunt u hiervoor bezwaar bij ons indienen (zie Recht van bezwaar).

Wanneer wij geen overeenkomst met u hebben, dan mogen wij u alleen op basis van toestemming informatie over onze producten of diensten of een nieuwsbrief toesturen. Tevens nodigen wij u alleen op basis van toestemming voor events uit. Indien u dit niet wilt, dan kunt u te allen tijde uw toestemming intrekken (zie toestemming intrekken).

Welke persoonsgegevens.
De volgende categorieën van persoonsgegevens worden van u vastgelegd:

• Contactgegevens: Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres.
• Contractgegevens: klantnummer, Teleservices contractgegevens, betalingsgegevens.
• Transactiegegevens en interactiegegevens: informatie over aankopen van producten en diensten, enquêtes en klanttevredenheidsgegevens.
• Gebruik van website en communicatie: informatie over hoe u de website gebruikt inclusief informatie die zijn verzameld door middel van cookies en andere volgtechnieken (zie Cookiebeleid).

Kopie identiteitsbewijs.
Soms is het noodzakelijk dat wij een kopie identiteitsbewijs aan u vragen. Hierbij hanteren wij de volgende afspraken:

• T.b.v. een proefrit van een voertuig zullen wij u om een kopie van uw rijbewijs vragen. Deze kopie bewaren wij gedurende 1 maand. Hierna vernietigen wij deze.
• T.b.v. de tenaamstelling van een voertuig mogen wij u om uw identiteitsbewijs vragen. Wij controleren deze, maar zullen hiervan geen kopie maken. Zonder inzage in uw identiteitsbewijs, kunnen wij het voertuig niet tenaamstellen.
• T.b.v. wettelijke bepalingen, zoals onder andere de Wwft, kunnen wij genoodzaakt zijn een kopie van uw identiteitsbewijs te maken en deze gedurende de wettelijke termijn te bewaren.

Gegevens over uw voertuig.
Wij slaan de volgende gegevens over uw voertuig op:

• Kenteken
• Chassisnummer
• Merk en model

Ontvangers en categorieën van ontvangers.
Dit zijn partijen die persoonsgegevens van ons krijgen. U kunt hierbij denken aan de Belastingdienst en Rijksdienst Wegverkeer.

Beveiligingsmaatregelen.
Wanneer wij uw gegevens verwerken, dan maken wij altijd gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens.
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan de wettelijke of fiscale bewaartermijn. De fiscale bewaartermijn is 7 jaar. Indien er geen wettelijke bewaartermijn is, dan hanteren wij een bewaartermijn tot maximaal 5 jaar na laatste contact- of voertuigdatum.

Uw rechten als klant.
Wanneer er persoonsgegevens van u verwerkt worden heeft u ook rechten volgens de Algemene verordening gegevensbescherming. Deze rechten zijn:

• Recht op informatie:
Op het moment dat wij uw persoonsgegevens verzamelen zijn wij verplicht u te laten weten wie wij zijn, welke gegevens wij van uw verwerken, met welk doel wij deze gegevens verwerken, aan wie wij de gegevens verstrekken, hoe lang we de gegevens bewaren, hoe we de gegevens beveiligen en welke rechten u heeft. Dit doen wij met deze privacyverklaring.

• Recht op inzage:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Het gaat hierbij om de volgende gegevens: de persoonsgegevens die wij van u verwerken, met welk doel wij deze verwerken, aan wie wij de gegevens hebben verstrekt, van wie we de gegevens hebben gekregen en hoe lang we de gegevens bewaren. De inzage krijgt u door mee te kijken in onze systemen of door een overzicht van ons te ontvangen.

• Verzoek om rectificatie:
Wanneer wij niet correcte of niet volledige gegevens van u hebben, heeft u het recht deze te laten corrigeren. Wij zullen deze gegevens aanpassen en de correcties ook doorgeven aan derde partijen die uw gegevens hebben.

• Verzoek om gegevens te wissen:
U heeft het recht dat wij uw persoonsgegevens verwijderen. Wij zullen aan dit verzoek voldoen:
– wanneer wij de gegevens niet langer nodig hebben voor het doel waarvoor ze verzameld zijn;
– u uw toestemming intrekt om de gegevens te gebruiken
– wij de persoonsgegevens voor een ander doel gebruiken dan oorspronkelijk aangegeven;
– wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking.

• Recht van bezwaar:
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij de gegevens verwerken op grond van ‘gerechtvaardigd belang’ of wanneer u bezwaar maakt tegen direct marketing. In het laatste geval zullen wij de direct marketing onmiddellijk stop zetten. In alle andere gevallen zullen wij eerst een belangenafweging maken.

• Recht van beperking:
U heeft het recht om de verwerking van uw gegevens tijdelijk stop te zetten wanneer:
– u de juistheid van uw gegevens ter discussie stelt
– de verwerking onrechtmatig is;
– wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u wilt ze voor een rechtsvordering;
– u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en dit verzoek nog in behandeling is.

• Recht op dataportabiliteit:
U heeft het recht om uw gegevens in een digitaal bestand van ons te krijgen als u daar om vraagt. Dit geldt alleen voor de gegevens die wij van u verwerken met de grondslag overeenkomst of toestemming.

Voor alle bovengenoemde rechten geldt dat we moeten kunnen vaststellen dat het verzoek daadwerkelijk van u komt. Dit kan betekenen dat wij u vragen om naar onze vestiging te komen om u te legitimeren. Dit doen wij omdat wij natuurlijk niet willen dat uw gegevens in de handen van een onbevoegde persoon vallen.

U kunt het verzoek tot bovengenoemde rechten indienen via:

Mail: alex@autobedrijfdevries.com
Telefoon: 0181-769072

Wij zullen u een (schriftelijke) bevestiging geven van uw verzoek. Wij zullen binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Wanneer wij meer tijd nodig hebben, zullen wij u dit binnen 30 dagen laten weten. De termijn waarin wij aan uw verzoek moeten voldoen, kan met maximaal 2 maanden worden verlengd.
Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij u dit met een schriftelijke motivatie laten weten.

Toestemming intrekken.
Wanneer wij uw gegevens verwerken op de grondslag “Toestemming”, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. U kunt dit kenbaar maken op alex@autobedrijfdevries.com

Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Dit betekent dat alle verwerkingen van persoonsgegevens die wij eerder op basis van toestemming hebben uitgevoerd rechtmatig blijven.
Wanneer u uw toestemming intrekt, zal de verwerking door ons worden gestaakt, tenzij deze wegens een wettelijke verplichting noodzakelijk is.

Klacht indienen.
Als u vragen heeft of een klacht wilt indienen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u eerst contact met ons opnemen. U kunt dit doen via:alex@autobedrijfdevries.com

Wanneer uw vraag of klacht nog steeds niet naar tevredenheid is opgelost, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, www.Autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen privacyverklaring.
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. U zult, indien noodzakelijk, op de hoogte worden gebracht van een wijziging.